หน่วยงาน: โรงพยาบาลกลาง
ที่อยู่: 514 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-2222-2424
โทรสาร: 0-2251-3353
ประเภทเครือข่าย: สาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรมและบริการด้านสุขภาพจิต:
- ให้บริการผู้ป่วยนอก โดยแพทย์ห้วงเวลา
- มีคลินิกปรึกษาสุขภาพ
- ให้การดูแลเรื่องสิทธิ การสงเคราะห์ผู้ป่วย ครอบครัวสมานฉันท์
กลุ่มเป้าหมาย:
- ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีสิทธิบัตรทอง และประชาชนทั่วไป
ชื่อผู้ประสานงาน: นางธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โทรศัพท์: 083-835-5227