frontpage hit counter  

ค้นหาใน ทั่วโลก____________
ค้นหาใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13_
ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต _____
ค้นหาใน กระทรวงสาธารณสุข
 

จำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

 

 

Download คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน

1. คู่มือการให้บริการประชาชน "คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับ อสม./อสส.
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน "คู่มือการถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายเขตกรุงเทพมหานคร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า

เอกสาร สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
เอกสาร ผลดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ปีงบประมาณ 2559
 
คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน วิจัย/พัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้เทคโนโลยี
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาเครือข่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2559
 
หนังสือแนะนำศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 โดยสามารถ Download เนื้อหา ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต
เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 2557 ได้จากเมนู ข้อมูลสุขภาพจิต ด้านบน
หรือคลิ๊กดาวน์โหลดได้จากตรงด้านล่างนี้
 
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิตเขตสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ปี 2558

  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพระดับอำเภอ 2558
unitcost
อยู่อย่างสุขใจในวัยสูงอายุ สำหรับญาติและผู้ดูแล การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริม
ป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริม
ป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต
เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 2557
การพํฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชน
ที่ยั่งยืนเขต กทม 2557
ต้นแบบกิจกรรม ค่ายครอบครัวสุขภาพจิตดี
แบบประเมินความเครียด
แบบประเมินความเครียด (ST5) แบบวัดความเครียดสวนปรุง    
 
  แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เอกสาร DOWNLOAD
 
คลิ๊ก Download เอกสาร PowerPoint การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ปี 2558-2559
 
คลิ๊ก Download เอกสารการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บกพร่องทางสติปัญญา
สำหรับบคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2558